Po utworzeniu użytkownika konto pozostaje domyślnie nieaktywne, dopóki administrator nie włączy nowo utworzonego użytkownika1. Przejdź do Menu - Ustawienia - Pracownicy


2. Kliknij przełącznik nieaktywnych użytkowników, aby wyświetlić listę użytkowników oczekujących na aktywację

3. Kliknij użytkownika, którego chcesz aktywować


4. Patrząc na profil użytkownika, znajdź znajdujący się poniżej przycisk Daj dostęp


5. Kliknij przycisk Zezwól na dostęp do aplikacji, aby włączyć konto użytkownika


6. Powiadomienie Zapisane oznacza, że dostęp został przyznany. 

Upewnij się, że sprawdziłeś prawa dostępu i role użytkownika. Domyślnie użytkownicy nie mają żadnych praw dostępu ani ról.


7. Przypisuje prawa użytkownika i role, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Sugerujemy przypisanie ról menedżera większości użytkowników.